Autorització per als drets d’imatge

Durant les activitats realizades realitzarem fotografies que es poden utilitzar per ús intern i poden sortir a les xarxes socials. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’Article 18.1 de la Constitució i regulat per a la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció del centre demana el consentiment dels pares o tutors legals per poder usar les fotografies amb finalitat educativa on apareixen els seus fills/es.